Reakce na klimatické změny

Reakce na klimatické změny

Klimatické cíle SKF 2012–2016 přinesly několik významných výsledků a pomohly položit základ pro nové ambiciózní klimatické cíle společnosti.

Text Jan Lindroth
Foto getty images & SKF

Zásobování elektřinou, plynem a vodou

Climate Savers je přední program na ochranu klimatu Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Jeho cílem je oceňovat přední společnosti v oblasti klimatických řešení, které vyvíjejí obchodní modely s nízkými nebo nulovými emisemi oxidu uhličitého, a dokazovat, že nízké emise skleníkových plynů mohou jít ruku v ruce s ekonomickým růstem, SKF byla součástí tohoto programu v letech 2012 až 2016.

Před oficiálním vstupem do programu Climate Savers musí potenciální účastníci projít intenzivním procesem spolupráce s odborníky a definovat, vyčíslit a formulovat příslušné cíle.

„Jedním z hlavních aspektů pro firmy v tomto programu je veřejný slib dosažení určitých jasně definovaných cílů,“ říká Stefan Henningsson, vrchní poradce pro WWF v otázkách klimatu, energií a inovací. „Chcete-li dosáhnout realistických cílů, které mají také význam, musíte věnovat pozornost každému detailu.“

Když se SKF v roce 2012 k programu Climate Savers přidávala, jedním z cílů bylo požádat důvěryhodnou třetí stranu, aby ověřila jasné a v praxi proveditelné cíle SKF pro snížení emisí skleníkových plynů.

„Tato třetí strana byla naším důležitým partnerem při stanovování konkrétních a dosažitelných cílů“, říká Jonas André z oddělení firemní udržitelnosti SKF. „Výsledkem pětileté práce bylo, že jsme skutečně snížili naši uhlíkovou stopu. Nabyté zkušenosti nám také poskytují náskok na cestě za dosažením nových cílů pro rok 2025, o jejichž postupu budeme podávat informace od března roku 2018.“

Stanoveny byly čtyři klíčové oblasti. SKF se v nich zaměřila na změnu jak způsobu své výroby, dopravy a využití energií, tak na možnosti, jakými by ke snižování emisí skleníkových plynů mohli přispět dodavatelé.

„To zahrnuje v podstatě celý hodnotový řetězec a spoustu aktivit a projektů,“ říká André. „Velmi nám pomáhá, že jsou naše cíle jasně dané a veřejně známé, protože tak získávají na viditelnosti a věrohodnosti.“

Klimatické cíle s SKF pro rok 2025*

Snížit:

  • emise CO2 z výroby na tunu prodaných výrobků o 40 procent,
  • emise CO2 z dopravy zboží na tunu přepravených výrobků k zákazníkům o 40 procent.

Zvýšit:

  • počet a procentuální zastoupení dodavatelů s výraznou spotřebou energie s certifikací podle normy ISO 50001,
  • podporu zákazníků při snižování jejich emisí CO2 s využitím zákaznických řešení BeyondZero SKF.

* Jako výchozí slouží rok 2015.

BeyondZero je registrovaná ochranná známka skupiny SKF.

Solární panely v SKF Campus Jiading na okraji Šanghaje, Čína. Jednalo se o největší solární projekt v roce 2016 na území města Šanghaje.

Solární panely v SKF Campus Jiading na okraji Šanghaje, Čína. Jednalo se o největší solární projekt v roce 2016 na území města Šanghaje.

Jedním z důležitých aspektů byl způsob získávání surovin k výrobě produktů SKF z hlediska využití energií. Namísto snahy o regulaci způsobu, jakým dodavatelé fungují, a požadavků na snížení emisí CO2, zvolila SKF jinou cestu. Požádala všechny dodavatele těch surovin, jejichž získávání je energeticky náročné, o certifikaci podle normy ISO 50001, kterou již sama SKF vlastní od roku 2011. Tato cesta se ukázala být velmi efektivní a do konce roku 2016 se podařilo dosáhnout certifikace u 84 procent dodavatelů. Ostatní na získání certifikace pracují.

Ohledně vlastní spotřeby energií si SKF stanovila cíl, že do roku 2016 bude její spotřeba o pět procent nižší než v roce 2006 bez ohledu na to, jak se společnost rozšíří. Stanovený cíl se podařilo s velkým náskokem překonat. Spotřeba energie SKF klesla proti roku 2006 o 14 procent, přestože čistý obrat vzrostl o více než 35 procent.

K dosažení cíle pomohl například projekt v korejském městě Pusan, kde se díky optimalizaci systému stlačeného vzduchu podařilo snížit spotřebu energie na výrobní jednotku o 17 procent. V Campus Jiading SKF v čínské Šanghaji se podařilo mezi lety 2015 a 2016 snížit spotřebu energie na jednu výrobní jednotku o téměř 30 procent, a to díky využití nového osvětlení a systémů stlačeného vzduchu. Ve švédském městě Katrineholm pak SKF Mekan dosáhla díky nové tavírně snížení spotřeby energií o 20 procent.

„Kromě snižování emisí CO2 pomáhá nižší spotřeba energie také k úspoře nákladů, což samozřejmě velmi vítáme,“ říká André.

Přeprava zboží je dalším zdrojem emisí CO2. SKF si proto dala za cíl snížit relativní emise na tunokilometr do roku 2016 o 30 procent. Koncem toho roku bylo dosaženo dokonce 31 procentního snížení, a to díky omezení nepotřebné dopravy a přechodu na alternativní způsoby či využití jiných tras s nižší intenzitou CO2. V brazilském São Paulu si například místní dopravci vybudovali třídírny přímo v areálu SKF, namísto v rámci své vlastní provozovny. Zboží tak může být odesíláno přímo k zákazníkovi, čímž se zkracuje dopravní vzdálenost. Toto opatření společně se zavedením úspornějších vozidel v rámci jediného roku mezi lety 2015 a 2016 snížilo emise o 30 procent.

V Göteborgu se pro dopravu z továrny do přístavu využívají nákladní vozidla na bioplyn a bionaftu, díky čemuž došlo ke snížení emisí CO2 o 70 až 80 procent. V Belgii pak společnost přešla na nákladní říční čluny pro přepravu mezi mezinárodním skladem v Tongerenu a antverpským přístavem a zajistila tak redukci emisí CO2 o 50 procent.

Čtvrtou oblastí bylo zapojení jak dodavatelů, tak také zákazníků. Posloužilo k tomu řešení pro zákazníky SKF, které umožňuje lepší environmentální výkonnost. Každé snížení tření, hmotnosti nebo spotřeby maziva například v čerpadlech, větrných mlýnech, automobilech, nákladních vozidlech, vlacích a dalších zařízeních s rotačními díly je prospěšné jak pro zákazníky, tak pro koncové uživatele i životní prostředí. K výpočtu a ověřování dopadu na klima se využívá přístupu na základě životního cyklu.

Cílem SKF bylo zvýšení prodeje těchto řešení, která výrazným způsobem zvyšují environmentální výkonnost a ve skutečnosti v letech 2015 a 2016 vzrostly roční prodeje o 16 % na 700 milionů eur v roce 2016 a růstem celkových prodejů celé skupiny přibližně o 9 procent.

„Dobrým příkladem jsou odvětví větrné energie a elektrických vozidel, pro které dodáváme díly, díky nimž jsou konečné výrobky lepší a levnější. Výrobci větrných turbín jsou pro nás velmi důležitý zákaznický segment,“ říká André.
 

Obchodní kontakty

evolution@skf.com

Výsledky účasti SKF v programu Climate Savers oceňuje i Světový fond na ochranu přírody. „SKF hraje při zavádění novinek v průmyslových sektorech, v nichž působí, důležitou roli,“ říká Henningsson z WWF.

Související obsah