A container carrier in Rotterdam port.

Att bygga en global marin verksamhet

SKF har stärkt sin närvaro i den marina branschen betydligt genom att förvärva den tyska tillverkaren av fartygskomponenter Blohm + Voss Industries. Det nya dotterbolaget, SKF Blohm + Voss Industries GmbH, ska bygga vidare på koncernens kapacitet som global marinspecialist och primär partner för applikationsutveckling.

Författare:
David LH Johansson, Chef för Marine Business Development vid SKF Göteborg
Martin Johannsmann, VD för SKF BVI, Hamburg, Tyskland

Konstruktion Underhåll Tätningar Transport & logistik Marina lösningar

Sammandrag

SKFs växande ambitioner att vara en primär leverantör till den marina industrin har lett till förvärvet av en ledande aktör i branschen, en aktör med ett kompletterande utbud av produkter och tjänster. SKF Blohm + Voss Industries GmbH, ett nytt SKF-dotterbolag inom affärsenheten Marine Business Unit, kommer att hjälpa koncernen att uppnå sitt mål att vara en primär leverantör för den globala marina sektorn.

Relaterade länkar

Marine Solutions

SKF BVI

Försäljning och råd

Staffan Holmberg, Staffan.Holmberg@skf.com

I mer än 70 år har SKF erbjudit sin expertis inom utveckling av kritiska marina komponenter. Med för­värvet av Blohm + Voss Industries (BVI) har SKFs marin­portfölj utökats med axelkomponenter som tätningsarrangemang och hydrodynamiska lagringar, liksom stabilisatorer och oljeseparatorer. SKFs lösningar sänker driftkostnaderna och hjälper samtidigt operatörerna att minska fartygstrafikens miljöpåverkan. Lösningarna sträcker sig från kopplingar och axeltransmissionsprodukter till kompletta lagerenheter för framdrivningssystem.

SKF Blohm + Voss Industries som ingår i SKFs Marine Business Unit har ett världsomspännande nätverk av specialiserade marina försäljningsagenter, med en utmärkt kännedom om marknaden. Därigenom kan SKF effektivt presentera sina produkter för varv och rederier. I gengäld stärker SKF närvaro och marknadsföringsmöjligheter för flera tillverkare av marina framdrivningssystem. Dessutom har SKF Blohm + Voss Industries ett stort antal underhålls- och reparationsverkstäder. Verksamheten ska hjälpa SKF att komma ännu närmare sina kunder och bygga ut nätverket av SKFs marinkontor runt om i världen.

Möter den marina industrins krav
Moderna handelsflottor står inför utmaningen att hålla sig lönsamma i tider av stigande bränslekostnader, allt strängare miljökrav och överhängande hälso- och säkerhetsrisker. Med operatörer som driver flottor av allt mer specialiserade fartyg är det totalt avgörande att söka varje möjlighet till förbättring för att optimera ett fartygs livscykel och uppfylla produktivitetsmål och kapa underhålls- och reparationskostnader. För systemkonstruktörer och -leverantörer innebär detta att man måste utveckla mer tillförlitliga och bränsleeffektiva produkter. På varven behöver produktiviteten vässas och tillverkningskostnaderna sänkas, medan fartygsoperatörer ser det som viktigare att maximera tiden till sjöss, minska underhållskostnaderna och erbjuda en säker arbetsmiljö för besättningen.

SKFs ambition är att betjäna alla sektorer av den marina industrin genom att vara den primära partnern för applikationsutveckling och leverans till OEM-tillverkare och varv, samt att vara en ledande leverantör av tjänster för underhållsstrategi och tillståndskontroll till marina slut­användare. SKF engagerar sig inom hela marinindustrin, med stor närvaro inom handelstrafik, offshore/arbetsbåtar och passagerar-/kryssningssektorn, för att nämna några. Den produktportfölj av kritiska produkter och tjänster som det i branschen välkända SKF Blohm + Voss Industries representerar kommer att ytterligare bidra till att öka medvetenheten om SKF som en stor aktör på denna marknad.

BVIs verksamhet och kapacitet
Blohm + Voss Industries kom till inom ramen för varvet och maskinfabriken Blohm + Voss som grundades 1877. Dagens BVI sysselsätter mer än 400 personer och huvudkontoret ligger i Hamburg. Företagets verksamhet och potential passar mycket bra ihop med SKF och kompletterar SKFs befintliga marina produkt- och tjänsteutbud (fig. 1). Bland produkterna finns marina tätningsarrangemang och hydrodynamiska lager – en viktig lagertyp inom den marina industrin. Därmed stärker BVI SKFs servicekapacitet med en kompletterande marknadsnärvaro. BVI har majoritetsägda dotterbolag i Shanghai, Hong Kong, Singapore och Busan i Sydkorea och äger minoritetsandelar i anläggningar i Andover, Storbritannien, och Kobe, Japan. Till detta kommer ett nätverk av 60 internationella försäljningsagenter och serviceverkstäder världen över. Med ny ägare och nytt namn blir SKF Blohm + Voss Industries GmbH en del av SKF Group, en av världens mest respekterade verkstadskoncerner, med mer än 47 000 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder euro.

Produkter och tjänster
SKF Blohm + Voss Industries erbjuder tre produktgrupper. Exempel på produkter är axelkomponenter, som propelleraxeltätningar (fig. 2), hydrodynamiska lager (fig. 3) och kompletta system för propelleraxellagring. Vidare finns stabilisatorer (fig. 4) och länsvattenseparatorer. Den mest sålda produkten är propelleraxeltätningen, som förekommer i många varianter. Denna produkt är avsedd att skydda marina axlar och tillhörande komponenter mot inträngande havsvatten och att undvika oljeläckage till havsvatten. Dessa läpptätningar i elastomermaterial för olje- och vattensmorda framdrivningssystem, med handelsnamnet SIMPLEX-COMPACT, består av flexibla och hållbara tätningsringar som anpassar sig till axelns rörelser. Det är en enastående och mycket tillförlitlig produkt som är enkel att installera och som kräver lite underhåll.

I SIMPLEX-COMPACT sortimentet ingår mekaniska axialtätningar för olje- och vattensmorda framdrivningssystem i en mängd olika storlekar och utföranden. De främsta fördelarna med dessa propelleraxeltätningar är deras väldefinierade tryckförhållanden och höga slitstyrka.

I samma produktgrupp ingår glidlager i flera utföranden, vilka kan kombineras med tätningar som uppfyller de strikta SOLAS-reglerna. I kombination med SIMPLEX Flexi­Tube går det att leverera kompletta propelleraxellagringar, med stödstruktur, bussningar och tätningar. Axelkomponentdivisionen, för både nybyggnad och eftermarknad, står för en betydande del av den totala verksamheten.

Från övriga produktgrupper kan nämnas länsvattenseparatorn TURBULO-MPB som är kompakt och lättanvänd, och som mer än väl uppfyller de föreskrifter som gäller för oljeseparation. Stabiliseringssystemet SIMPLEX-COMPACT består av aktiva infällbara och icke-infällbara stabilisatorer (fig. 4 och 5) och roderstabiliseringssystem. Detta är ett beprövat och tekniskt modernt system som överensstämmer med de regler och föreskrifter som formulerats av klassningssällskap och myndig­heter världen över. Systemen erbjuder hög grad av rullningsdämpning, kräver inga stora insatser för installation och har låga livscykelkostnader. Slutligen ska nämnas SIMPLEX-COMPACT för roderaggregat med rotationskolvar som kombinerar rodrets övre radial­lager med den roderbärande funktionen. Tätningarna är robusta, långlivade och extremt tåliga mot stötar och vibrationer.

Produktsortimentet breddar SKFs utbud. Det finns inga överlappningar med SKFs nuvarande lagerprodukter för marina applikationer, eftersom hydrodynamiska lager är en helt ny produkttyp för koncernen. BVI-portföljen är inte bara ett utmärkt komplement till den befintliga SKF-portföljen för den marina industrin, utan BVI kommer också att utgöra ett viktigt nav i SKFs marina verksamhet.

SKF Blohm + Voss Industries är godkänt av klassningssällskapen – GL, LR, ABS och RMRS – för självcertifiering. Detta minskar tidsödande administration för kunden, och ger samtidigt ytterligare ett bevis på den exceptionella stringensen i företagets kvalitetssäkringssystem. Systemet revideras regelbundet av de främsta certifieringsorganen, vilka ofta anförtror företaget uppgifter inom testning och godkännande av produkter för deras räkning.

Forskning och utveckling
Integrationen av BVI i SKF har bland annat ökat FoU-verksamheten. Utvecklingen fokuserar på att erbjuda kunder lösningar som minimerar driftkostnaderna under fartygets hela livscykel. Det kan till exempel handla om att förbättra systemens energieffektivitet och tillgänglighet, eller att förbättra fartygets totala hälso-, säkerhets- och miljömässiga prestanda.

Det finns projekt som redan är igång och SKF har utnyttjat möjligheten att förbättra BVIs produkter med specifik SKF-kunskap. Ett exempel är att SKF/Lincoln-smörjenheter har integrerats i BVIs tätningar och lagerapplikationer.

BVI har i många år samarbetat med det tekniska universitetet i Hamburg-Harburg i utvecklingen av ny tätningsteknik. Tillsammans med universitetet i Rostock driver BVI projekt för utveckling av marina lager. Företaget har också goda kontakter med andra institutioner, inklusive det tekniska universitetet i Dresden. Resultaten av dessa gemensamma forsknings­projekt matas kontinuerligt tillbaka in i koncernens egna produktutvecklingsprocesser.

Kundvärden
Detta nytillskott i SKF-koncernen ger marina kunder tillgång till den omfattande produkt- och tjänsteportfölj som SKF erbjuder inom lager, tätningar och smörjsystem, liksom till lösningar och tjänster för underhåll och tillståndsövervakning.

SKF-koncernens utbyggda marina verksamhet har redan kunnat engagera sig starkare med flera viktiga aktörer, på grund av en bredare produktportfölj och ökat applikationskunnande. SKFs marina produkter och tjänster har börjat lanseras hos ett urval av BVIs försäljningsagenter i hela världen. Den resan kommer att fortsätta under överskådlig framtid. Tack vare SKFs engagemang inom andra branscher finns det också framgångsrika exempel på monterings- och bearbetningstjänster inom icke-marina applikationer, till exempel huvudaxlar till vindkraftverk.

Kunderna gynnas av SKFs expertis som kunskapsföretag i kombination med BVIs fokus på varvs- och fartygsverksamhet. Den nya gemensamma organisationen blir en ännu starkare partner för marinindustrin, som levererar kritiska komponenter och snabb och pålitlig service, samt utvecklar nya applikationer som möter framtida utmaningar i den ständigt föränderliga marintekniska miljön.

Relaterat innehåll