Lager i stränggjutningsmaskiner

Nytt lagerliv

För många medelstora till stora lager i krävande industriapplikationer kan rekonditionering ge stora fördelar i form av lägre livscykelkostnader och färre oplanerade driftsstopp, särskilt om rekonditioneringen kombineras med andra tjänster och lösningar från SKF. Dessutom kan rekonditionering vara ett led i ett företags engagemang i hållbarhetsfrågor.

Författare:
Franck Pellerin, gruppchef, Center of Excellence Bearings & Units Services, SKF Frankrike, Montigny le Bretonneux, Frankrike

Service

SKF har alltid framhållit betydelsen av lagerrekonditionering för tunga industriapplikationer som metallbearbetning, gruvdrift, mineralutvinning, cement, massa och papper samt marin framdrivning. SKF har ett stort antal centra runt om i världen som erbjuder rekonditioneringstjänster och koncernen är fast besluten att i framtiden expandera den verksamheten med nya servicecentra.

I många applikationer kan lagrets brukbarhetstid komma att understiga den beräknade livslängden. Detta beror på att lagren kan skadas på grund av föroreningar och sporadisk kontakt metall mot metall i rullkontaktområdet.

Lager som är lämpliga för rekonditionering (fig. 1) är typiskt:

  • stora lager, med en ytterdiameter på 420 mm och större
  • stödvalslager
  • lager i stränggjutningsmaskiner, som sfäriska rullager och CARB-lager
  • svängkranslager.
Fig. 1: Typiska lager som är lämpliga för rekonditionering.

Fig. 1: Typiska lager som är lämpliga för rekonditionering.

Rekonditioneringprocessen

Avgörande i detta sammanhang är kunskap om såväl lagertillverkning som om den speciella applikationen där lagret används. Bara med denna kunskap kan rätt rekonditioneringsmetod väljas. Detta säkerställer att lagret rekonditioneras på ett sådant sätt att det efter rekonditioneringen kommer att uppfylla applikationens krav.

En omfattande analys av lagerskador genomförs, tillsammans med noggrann kostnadsberäkning för rekonditionering. Det innebär normalt visuell inspektion för att fastställa typ och omfattning av skadorna på lagret och mätningar av glapp, ovalitet och variationer i ringarnas väggtjocklek. Ytterligare icke-förstörande provningar kan utföras, beroende på kundernas önskemål och på lagerdata.

Sammanfattning

Rekonditionering av lager är och förblir en viktig tjänst inom många krävande industrisektorer. Rekonditionering kan spara både kostnader och energi, och bidra till lägre total livscykelkostnad genom ökad brukbarhetstid och större maskintillgänglighet.

Förutom industriell lagerrekonditionering erbjuder SKF rekonditionering av lager för järnvägsindustrin (hjul- och axelboxlager), samt rekonditionering av verktygsmaskinspindlar, växlar med mera.

Fig. 2: SKFs rekonditioneringsprocess.

Fig. 2: SKFs rekonditioneringsprocess.

Kunderna informeras om vilka åtgärder som behöver vidtas innan en slutlig order läggs. Vid rekonditionering återställs lagrets kontaktytor (fig. 3) och vissa lagerkomponenter byts om så behövs. Därmed kan den potentiella brukbarhetstiden hos lagret ökas. Allt efter lagrets skick kan rekonditioneringen ta allt från några timmar till flera dagar (fig. 4). Beroende på hur omfattande rekonditionering som krävs kan energibesparingen för rekonditionering i jämförelse med att tillverka ett nytt lager uppgå till 90 procent. Beroende på lagrets storlek, komplexitet, skick och pris kan stora besparingar uppnås genom rekonditionering.

SKF tillämpar det senaste inom lagertillverkningsstandarder, processer, utrustning, kvalitetssäkring, kunskap och egen erfarenhet som grund för sina lagerrekonditioneringstjänster – och tillämpar detta globalt. Godkännandekriterierna är utformade för att leverera högkvalitativa resultat, oavsett rekonditioneringens omfattning. Eftersom spårbarhet är viktig använder SKF en avancerad process för att registrera alla data i varje enskilt rekonditioneringsfall och ger en unik kod åt varje tillgång. På så sätt kan varje lager spåras genom sin framtida livscykel. Under processen kan SKF också erbjuda rekonditionering som innefattar funktionsförändringar till avvikande eller högre specifikationer. Det kan vara frågan om att bygga in sensorer i lagret, skapa integrerad smörjning eller att använda specifika tätningslösningar och beläggningar. SKFs rekonditioneringsprocess tar också hänsyn till miljön genom ansvarsfull rengöring av använda lager samt korrekt avfallshantering.

Fig. 3: Stort sfäriskt rullager

Fig. 3: Stort sfäriskt rullager: före och efter rekonditionering.

Förebyggande av framtida skador

Efter en rekonditionering kan SKFs kund undvika att samma skada uppstår på nytt, genom att utnyttja SKFs expertis inom prediktivt underhåll. Prediktivt underhåll innefattar att information om anläggningens status hämtas in via olika övervakningstjänster. Dessutom kan SKF erbjuda grundorsaksanalys vid haverier, för att analysera bakgrunden till lagerskadan och lägga grunden till en åtgärdsplan som ska förebygga framtida problem.

Fig. 4: Rekonditioneringskostnader – skadornas allvarlighetsgrad jämfört med rekonditioneringsbarhet.

Fig. 4: Rekonditioneringskostnader – skadornas allvarlighetsgrad jämfört med rekonditioneringsbarhet. Ju tidigare skador upptäcks desto bättre förutsättningar för rekonditionering och desto lägre kostnader.

I många industriella applikationer har lagerhaverier stor betydelse för det ekonomiska resultatet. SKF har utvecklat lösningar som minskar den totala ägandekostnaden för roterande maskiner. SKFs program Rotation for Life är ett långsiktigt, prestationsbaserat avtal som erbjuds mot en månadsavgift. I programmet integreras lagerteknik, skadedetektering, tillförlitlighet och rekonditioneringsservice – allt delar av SKFs kärnkompetens. Med utgångspunkt från verkliga driftförhållanden för kritiska tillgångar definierar SKF nyckelprestandaindikatorer (KPI). Dessa KPI:er används för att minska ett företags totala ägandekostnad för de aktuella tillgångarna. SKF fungerar då som totalleverantör av komponenter, expertis och service. Besparingarna utgörs i praktiken av ökad maskintillgänglighet och av minskade kostnader genom att reservdelshanteringen kan minimeras och kassationen hållas nere.

Försäljning och råd

evolution@skf.com

Sammanfattningsvis kan SKF ge slutanvändaren betydande fördelar, till exempel längre lagerbrukbarhetstid och reducerad maskinstilleståndstid. Resultatet är lägre total livscykelkostnad och mindre miljöpåverkan. Samtidigt minskar kostnaderna för förrådshållning av utbyteslager och tillgångens tillförlitlighet förbättras.

CARB är ett registrerat varumärke som tillhör SKF-koncernen.

Relaterat innehåll