spread-1

På en mer hållbar väg

Logistikbranschens utsläpp av växthusgaser utgör ett allt större problem. Många leverantörer av logistiktjänster satsar emellertid på en mer hållbar verksamhet.

Text Allison Jackson Illustration Studio Muti – Folio Art

Övrig industri Övriga produkter Övriga tjänster

Den globala logistikbranschen omsätter flera tusen miljarder dollar och genererar närmare 6 procent av världens växthusgasutsläpp som härrör från mänskliga aktiviteter. Utsläppsnivåerna ökar dessutom för branschen, för när världsekonomin går bra ökar även industrins miljöpåverkan.

Lyckligtvis för vår planet och tack vare statliga utsläppsmål, trycket från kunderna och, i vissa fall, en verklig önskan att minska miljöpåverkan, investerar fler och fler leverantörer av logistiktjänster i olika åtgärder för att göra verksamheten mer hållbar.

– Men framstegen har gått långsamt, främst på grund av fragmenteringen inom vägtransportsektorn som svarar för närmare 80 procent av alla utsläpp. Det är det som är så unikt med logistikbranschen. Samtidigt som logistiken inte svarar för den största andelen utsläpp, är det ett område där utsläppen inte går ner utan tvärtom ökar, säger Edgar Blanco, forskningschef på centrum för transport och logistik på Massachusetts Institute of Technology i USA.

Det är emellertid fullt möjligt att göra branschen grönare. Företagen kan uppgradera sina fordon eller byta till alternativa bränslen, öka lastkapaciteten på lastbilar och tåg, göra lagren energieffektivare, introducera program för förarutbildning och kombinera olika slags transporter.

Så varför har branschen dröjt så länge med att göra något?

Svaret är att det är oerhört komplicerat att göra de nödvändiga förändringarna. Ett av de stora hind­ren handlar om nödvändigheten att samarbeta med kunderna och ibland även med konkurrenterna. Sådant samarbete är enklare att uppnå inom fartygs- och flygsektorerna som domineras av ett litet antal stora bolag, men inom vägtransportsektorn är förutsättningarna mer utmanande.

– Åttio procent av alla lastbilslaster körs av personer som äger en eller två lastbilar. Det är personen som äger lastbilen som behöver investera i hållbara lösningar, och den personen har kanske inte det kapital eller den kunskap som krävs, och är dessutom kanske inte intresserad eftersom betalningen oavsett blir densamma, säger Edgar Blanco.

En del större företag lyckas dock samarbeta och de tjänar även ekonomiskt på detta. Wheels Clipper, en leverantör av logistiktjänster med bas i USA, övertygade en av företagets kunder, Tropicana, att samarbeta med konkurrenten Ocean Spray och dela tågtransport mellan New Jersey och Florida. Nu skickar Tropicana sin apelsinjuice till New Jersey och Ocean Spray använder Tropicanas godsvagnar, som annars skulle gått tomma på returresan, för att transportera sina tranbär till Florida. På så sätt sparar båda företagen pengar och båda minskar sina utsläpp. Dessutom fick Wheels Clipper en ny kund på köpet.

Andra företag har inget val. Den statligt ägda tyska DB-koncernen, inklusive företagets helägda logistikmäklare DB Schenker Logistics, måste bidra till den tyska regeringens utsläppsmål som innebär att koldioxidutsläppen ska minska med 40 procent fram till 2020, från referensnivån 1990. DB Schenker Logistics, som svarar för merparten av företagets utsläpp, är på väg att nå sitt utsläppsmål genom en kombination av förarutbildning för företagets mer än 30 000 chaufförer, och ett avtal som slutits med Maersk Line. Avtalet innebär ett krav på en minskning av det danska rederiets utsläpp med 20 procent under de kommande fem åren i utbyte mot fler transporter från DB Schenker Logistics.

Tvingande krav från myndigheternas sida används även i Sverige, som har som mål att transportsektorn år 2030 ska vara helt oberoende av fossilt bränsle.

Enligt Mattias Goldmann, vd för den svenska tankesmedjan Fores, försöker många företag göra sina verksamheter mer hållbara som svar på de statliga påbuden och, i allt högre grad, kraven från kunderna. Ett samarbetsprojekt mellan åkeriföretag och enskilda åkare som tillsammans har en flotta på cirka 10 000 lastbilar har exempelvis etablerat tankstationer med biobränsle runtom i landet. Samtidigt har vissa kommuner infört bestämmelser vad gäller utsläpp och belastningsfaktorer för de lastbilar som passerar kommungränserna.

– Sverige är ett vidsträckt land med liten befolkning så det krävs en mycket effektiv transportsektor. Det här är ett område där Sverige skulle kunna fungera som en modell för övriga världen, säger Mattias Goldmann.

Utmaningen att skapa en mer hållbar logistikbransch är ännu större i utvecklingsländerna där myndigheterna ofta är svaga vad gäller tvångsåtgärder, och där andra faktorer som fattigdom och arbetslöshet spelar in.

– I de här länderna ligger fokus på att så många som möjligt ska ha ett jobb och om arbetet består i att köra lastbil är det inte så viktigt vilken lastbil det är, säger Edgar Blanco.

Men även lastbilsägare med små marginaler kan minska sina utsläpp och spara pengar genom att underhålla fordonen bättre samt välja lägre hastigheter och de kortaste vägarna.

– Om jag som företagare vill göra mina logistiklösningar grönare så går det. Men jag måste planera för det, på samma sätt som jag måste planera för att lösningarna ska bli effektiva och lönsamma, säger Edgar Blanco.

Hållbara och pålitliga logistiktjänster tack vare SKF

SKF Logistics & Demand Chain stöder koncernens globala försörjnings- och distributionskedja samt ansvarar för utvecklingen av tjänster som är kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga, och som dessutom tar hänsyn till miljön.

De utsläpp som genereras från SKF-relaterad logistik ingår i koncernens klimatstrategi och har därmed definierade miljömål. Målet är att minska koldioxidutsläppen per tonkilometer med 30 procent fram till slutet av 2016, jämfört med referensåret 2011. SKF fokuserar på tre huvudsakliga områden för att nå målet

1. Eliminera onödiga transporter
2. Byta till mer koldioxideffektiva transportsätt
3. Säkerställa att valt transportsätt blir energieffektivare

Per den 31 december 2014 hade SKF uppnått en minskning med 15 procent.

Det krävs engagemang för att ta ansvar för hållbarheten. Det har dock många gånger visat sig att hållbara lösningar leder till nya affärsmöjligheter, vilket ofta minskar kostnaderna. SKF har placerat företaget i frontlinjen för hållbara logistiklösningar, och är fast beslutet att fortsätta att hitta lösningar som bidrar till koncernens klimatstrategi.

Relaterat innehåll