Rizhao Steel

Stål på nya vägar

Den ekonomiska inbromsningen i Kina har lett till minskad efterfrågan på stål. Därför söker landets stålindustri nya vägar för att kapa produktionskostnaderna. Evolution besöker Rizhao Steel.

Text Anna Albien Foto Cheng Kwok-Keung

Underhåll Metallindustri Övriga produkter och tjänster Övriga tjänster

Sammandrag

SKFs underhållslösning

All produktionsutrustning kostar pengar, från den dag de köps in till den dag de utrangeras – och inte minst under drift- och underhållsfasen som står för cirka 45 procent av den totala ägandekostnaden. Inom stålindustrin är det viktigt att kalkylera kostnaderna under utrustningens hela livstid. För kritiska maskiner där driftstopp inte kan tillåtas är detta särskilt betydelsefullt, till exempel i ett valsverk.
SKFs integrerade underhållslösning minskar de totala kostnaderna för en maskin under varje steg av dess livscykel. Första steget är en bedömning: Viktiga processer och tekniker identifieras, liksom vilka förändringar i arbetskulturen som krävs. Nästa steg handlar om att minska kostnader som rör hantering av inköp, leverans och förrådsstyrning. I nära samarbete med sitt nätverk av auktoriserade återförsäljare ser SKF till att transaktionskostnaderna minskar, kapital som annars är uppbundet i varulager frigörs, samt att reservdelar finns tillgängliga och levereras vid behov.
En strategi utarbetas sedan för att säkerställa att underhållsarbetet ger mervärde åt verksamheten. Alla aspekter på underhåll kan integreras i system för skötsel och underhåll av produktionsutrustningen för att spåra utfallet och kontrollera rutinerna.
I en process, där tillståndsövervakning och felorsaksanalys ingår, fastställs ett program för förebyggande underhåll och driftsäkerhetsoptimering. Förbättringsmål sätts upp i form av nyckeltal för att kunna mäta resultatet.
Där det är möjligt görs tekniska uppgraderingar för att förbättra maskinprestanda. Precisionsunderhåll kan utföras av utbildad personal från SKF inom områden som laseruppriktning, rotorbalansering och installation av kritiska lager. Sist men inte minst bidrar fortlöpande utbildning till att personalens kompetens inom underhåll upprätthålls, så att förbättringsarbetet hela tiden går framåt.

 

Relaterade länkar

Rizhao Steel

SKF Integrated Maintenance Solutions

Försäljning och råd

Thomas Fang, Thomas.Fang@skf.com

Enligt internationella branschorganisationen World Steel Association går cirka 50 procent av den globala stålproduktionen till bygg- och anläggningssektorn. Det innebär att sektorn är den största stålkonsumenten i dagsläget. Bland världens länder är Kina störst inom både produktion och konsumtion av stål. Men 2012 var ett tufft år för den kinesiska stålindustrin. Vinsterna sjönk kraftigt – närmare 96 procent – under årets första sex månader jämfört med samma period föregående år.

När efterfrågan minskar kan pengar sparas genom att öka anläggningarnas effektivitet – det har ledningen för det kinesiska stålföretaget Rizhao Steel, på den kinesiska östkusten, tagit
fasta på.

Redan 2007 inleddes ett genomgripande arbete för att använda företagets tillgångar mer effektivt. Rizhao började samarbeta med SKF och skrev kontrakt om en integrerad underhållslösning för sin viktigaste anläggning, valsverket för H-balkar.

– Vid den första genomgången såg vi att själva verkställandet fungerade bra för Rizhao, men det fanns brister i den övergripande planeringen, speciellt strategin. Denna inledande fas av ett projekt är den svåraste delen, eftersom kunden ännu inte har fullt förtroende för att de utlovade resultaten kan levereras, säger Liang Dong, chef för Asset Management Services vid SKF China.

SKF knöt projektet till särskilt utvalda nyckeltal, som är kopplade till Rizhaos egna affärsstrategier.

– Det här är det första projektet i metallindustrin som vi baserar på nyckeltal. Med hjälp av detta kan vi tydliggöra fördelarna för kunden med att teckna avtal med oss. Vi driver projektet från början till slut – mäter, styr och levererar resultat, säger Liang Dong.

Wei Li-hua, chef för Asset Management vid Rizhao, framhåller att SKFs underhållslösning är ett pilotprojekt för stålföretaget.

− Det krävs ett nära samarbete från båda parter för att kunna se saker på ett nytt sätt och få nya idéer vad gäller ledarskap – med syfte att åstadkomma bästa möjliga resultat för verksamheten, säger han.

Kontraktet löper på fyra år och omfattar bland annat ett datoriserat styrsystem för underhåll, installation av 450 permanenta sensorer, utbildning i felorsaksanalys med tillhörande processer, samt support för ökad driftsäkerhet.

Rizhao har noterat god utdelning på sin investering. Företagets icke planerade driftstopp sjönk från 911 minuter per månad 2007 till 77 minuter per månad 2011. Kostnader för reservdelar per ton färdig produkt minskade med 48 procent.

– Anledningen till att vi kan leverera sådana fantastiska resultat är att vi arbetar tillsammans med kunden och gemensamt tar fram innovativa lösningar. Utan kundens bidrag skulle vi naturligtvis inte klara det, säger Liang Dong.

Rizhao har förlängt kontraktet ytterligare två år och kopierar framgångskonceptet från valsverket på andra områden. Exempelvis arbetar SKF nu tillsammans med Rizhao för att ta fram nya maskinkonstruktioner och hjälper företaget att överföra kunskaperna från den första underhållslösningen till en helt ny produktionslinje som ska startas.

Framgångarna med projektet är dock bara en början.

– Steg för steg kopierar vi den här framgången för andra kunder och andra segment, till exempel inom elproduktion. Det har lett till många lyckade projekt, säger Liang Dong.

 

Relaterat innehåll