Archive
Maximální užitek z odpadu

Maximální užitek z odpadu

Je úžasné, čeho se dá dosáhnout s obyčejným odpadem. Společnost Renova jej díky technologickým pokrokům přeměňuje na cennou energii.

Související obsah

Závod společnosti Renova ve Švédsku přeměňuje odpad na energii a každoročně tím zajišťuje třetinu objemu dálkového vytápění göteborgské oblasti. Dodává také asi pět procent elektřiny spotřebované v druhém největším švédském městě Göteborgu. To vůbec není špatné, zvlášť když si uvědomíme, že všechna tato energie je vyprodukována z odpadu, který nelze recyklovat.

Skupina Renova

Závod firmy Renova, který přeměňuje odpad na energii ve švédském Sävenäs, patří do skupiny Renova Group vlastněné 10 samosprávními jednotkami v západním Švédsku. Skupina nabízí sběr a odvoz odpadu a recyklovatelných materiálů, služby v oblasti hospodaření s odpadem i rady a školení vlastníkům nemovitostí a zástupcům stavebního průmyslu.

V závodě v Sävenäs se odpad spalováním mění na energii. Energie z pouhého jednoho kilogramu odpadu zajistí dostatek teplé vody pro sedmiminutovou sprchu nebo tři hodiny dodávky elektřiny pro počítač.

Obrat: 124 milionů eur

Počet zaměstnanců: 780

Zpracovaný odpad: 1 140 000 tun

Vyprodukované dálkové teplo: 1 500 000 MWh

Vyprodukovaná elektřina: 250 000 MWh

(údaje z roku 2016)

Závod společnosti Renova v průmyslovém parku Sävenäs spaluje odpad 24 hodin denně po celý rok. Každá spálená tuna odpadu se v podobě elektřiny a dálkového vytápění přemění na 3,3 MWh energie.

Dnes je již provoz spolehlivější.
Göran Klamas, manažer závodu Renova.

Odpad se spaluje ve třech obrovských pecích. Každá z nich je vybavena primárními ventilátory, které dodávají do ohně kyslík a udržují teplotu na 1 000 stupních Celsia. Sekundární ventilátory zajišťují cirkulaci vzduchu ve spalovacím prostoru a recirkulační ventilátory odpad vysušují.

Tyto ventilátory jsou pro fungování závodu zásadní. Přestane-li jeden z nich pracovat, může ztráta závodu dosáhnout až 100 000 eur. Zajištění spolehlivosti těchto rotačních zařízení je tak pro závod životně důležité. Proto společnost Renova již 10 let spolupracuje s SKF. Společně zajišťují, aby nedocházelo k žádným neplánovaným odstávkám.

Göran Klamas
Göran Klamas, manažer závodu Renova

Proaktivní spolehlivostní údržba (Proactive Reliability Maintenance – PRM)

Jak již název napovídá, program proaktivní spolehlivostní údržby (PRM) SKF proniká k příčině selhání a navrhuje opatření, které zabrání jejich dalšímu výskytu. SKF systematicky diagnostikuje příčinu selhání aplikováním osvědčených prediktivních údržbových aktivit a dalších procesů. V rámci smlouvy o Proaktivní spolehlivostní údržbě PRM pomáhá SKF závodu na přeměnu odpadu na energii firmy Renova v západní části Švédska zvyšovat provozní efektivitu pomocí měření, servisních aktivit a analýz ložisek a maziv.

„V minulosti jsme kvůli neodkladným opatřením údržby ztráceli asi 1 000 výrobních hodin ročně,“ říká Göran Klamas, manažer pro recyklaci závodu Renova. „Dnes je již provoz spolehlivější a přerušujeme jej jen za účelem plánované údržby. Tím se výrazně zvýšila naše produktivita.“

Úspěch lze z velké části přisuzovat spolupráci mezi společnostmi Renova a SKF. Základ této spolupráce tvoří proaktivní spolehlivostní údržba (Proactive Reliability Maintenance – PRM) SKF, která zajistila výrazné vylepšení provozní stability rotačních zařízení. (Viz postranní sloupec.)

V rámci PRM SKF vybrala a klasifikovala na 40 potenciálně ohrožených strojů společnosti Renova. Dokáže také zajistit rychlý přehled ve formě zpráv a dalších vizuálních pomůcek a poukázat tak na místa, která vyžadují další servisní opatření. Zjištěné výsledky poskytují oddělení údržby jasný přehled o potenciálních hrozících problémech tak, aby bylo možno přijmout nápravná opatření ještě předtím, než k mimořádné události dojde.

Renova využívá ke svozu odpadu z oblasti Göteborgu hybridní naftové popelářské vozy.
Renova využívá ke svozu odpadu z oblasti Göteborgu hybridní naftové popelářské vozy.

„Může se jednat o nesouosost, která se opakovaně objevuje u daného stroje, ale i po novém ustavení chyba přetrvává,“ říká Jennie Lindahl, servisní koordinátorka u SKF, která měření v tomto závodě provádí již mnoho let. „Díky měření provozních tvarů kmitu (ODS) můžeme odhalit příčinu, kterou může být například nerovnost základu. Tu je pak nutné odstranit.“

Analýzy maziva, nutné hlavně kvůli přísným ekologickým požadavkům, mohou být při identifikaci provozních problémů taktéž užitečné. „Analýza maziv může odhalit příčiny odstávky naprosto odlišné od původních domnělých příčin,“ vysvětluje Jennie Lindahl. „Může se jednat o nesprávné mazání, závadu indikátorů vody nebo příliš vysokou teplotu ložisek, což může zvýšit riziko vzniku nebezpečných chemických látek. Mazivo může oxidovat, může dojít ke změně viskozity a vytvoření kyseliny a následnému poškození povrchu ložiska.“

Per Lassen
Specialista SKF na vibrace Per Lassen při sběru dat v provozu.

Taková analýza může v podstatě pomoci předcházet potenciální katastrofě.

Naštěstí je možné se takovým kritickým servisním problémům vyhnout právě s pomocí proaktivní spolehlivostní údržby. V roce 2016 Renova nezaznamenala žádnou nouzovou odstávku. O 10 let dříve přitom bylo takových odstávek pět za rok. Díky použití PRM byly v roce 2016 provedeny pouze dvě plánované údržby, což je o polovinu méně než před deseti lety.

Zvýšení provozní spolehlivosti přineslo firmě Renova nižší náklady na údržbu a uvolnilo tak zdroje pro jiné investice. „Denní ztráta energie (při neplánované odstávce) nás stojí asi 100 000 eur,“ říká Klamas. „Dnes jsou již ale ventilátory stabilní a my tak můžeme věnovat více času hledání způsobů, jak dosáhnout ještě efektivnějšího a ekologičtějšího spalování.“