Technická kompetence
Ložiska v tratích kontilití pracují v extrémně obtížných podmínkách a znečištěném prostředí.

Renovace ložisek repasováním

Repasování nabízí významné výhody mnoha odvětvím těžkého průmyslu, v nichž jsou používána středně velká a velká ložiska. K těmto výhodám patří například nižší náklady na životní cyklus a menší počet nežádoucích odstávek – především v případě, že repasování je doplněno dalšími službami a technickými řešeními SKF. Repasování navíc podporuje úsilí podniků v oblasti udržitelnosti, která má stále větší význam.

Související obsah

Společnost SKF vždy chápala význam repasování ložisek pro těžký průmysl, jako např. hutnictví, důlní průmysl, průmysl zpracování nerostů, cementárny, celulózky, papírny a námořní průmysl. SKF založila ve světě velký počet center, která nabízejí služby repase a plánuje, že jejich počet v budoucnosti ještě zvýší.

V mnoha aplikacích může být provozní životnost ložisek kratší, než je výpočtová trvanlivost. Důvodem je poškození ložisek způsobené např. částicemi nečistot a rovněž ojedinělým stykem kov na kov v místě valivého styku.

Ložiska vhodná k repasování (obr. 1) jsou zpravidla:

  • velká ložiska o vnějším průměru 420 mm a větším
  • opěrná ložiska
  • ložiska pro tratě lití, např. soudečková ložiska a ložiska CARB
  • otočová ložiska.
Obr. 1: Typická ložiska vhodná k repasování

Repasování

Znalost jak výrobního procesu ložisek, tak i specifik aplikací, ve kterých jsou ložiska použita, je zásadní pro volbu správného postupu repase ložisek. To zajistí, že je ložisko repasováno způsobem odpovídajícím požadavkům aplikace.

Poškození ložisek je pečlivě analyzováno a na základě analýzy je zpracována kalkulace repasování. Analýza obvykle zahrnuje vizuální prohlídku, která určí druh a hloubku poškození ložiska. Její standardní součást dále tvoří měření vůle, ovality a kolísání tloušťky stěny kroužku. V závislosti na požadavcích zákazníků nebo specifikaci ložisek mohou být rovněž provedeny nedestruktivní zkoušky.

Zákazníci jsou informováni ještě před konečnou objednávkou o veškerých pracích, které by měly být provedeny.

Shrnutí

Repasování ložisek představuje nadále důležitou službu pro mnoho odvětví těžkého průmyslu. Přináší výrazné snížení provozních nákladů a úsporu energie a dále přispívá ke snížení celkových výdajů v průběhu životního cyklu díky delší provozní životnosti ložiska a době použitelného stavu stroje.

Kromě repasování ložisek pro výrobní podniky nabízí SKF rovněž repasování ložisek pro železniční průmysl (ložiska kol a nápravové skříně), repasování vřeten obráběcích strojů, převodovek atd.

Obr. 2: Postup repasování SKF

Při repasování jsou opraveny příslušné funkční plochy (obr. 3) a podle potřeby jsou vyměněny díly ložiska. Díky tomu je možné prodloužit potenciální provozní životnost ložiska. V závislosti na stavu ložiska může repasování trvat několik hodin, ale i několik dnů (obr. 4). Ve srovnání s výrobou nového ložiska je při repasování spotřeba energie až o 90 % nižší podle rozsahu prováděných prací. S ohledem na velikost ložiska, složitost, stav a cenu lze repasováním dosáhnout podstatných úspor nákladů.

SKF využívá při repasování ložisek nejnovější standardy pro výrobu ložisek, postupy, zařízení, procesy zajištění kvality, znalosti a zkušenosti a aplikuje je globálně. Kritéria přijatelnosti jsou stanovena tak, aby zaručila vysokou kvalitu bez ohledu na rozsah repasování. Z důvodů zajištění sledovatelnosti zavedla společnost SKF progresivní řídicí proces, který zaznamenává všechny údaje jednotlivých případů a používá jedinečné označení každého ložiska. Díky tomu lze sledovat jednotlivá ložiska v průběhu jejich budoucího životního cyklu. SKF může rovněž nabídnout repasování, které zahrnuje úpravu vlastností ložiska podle jiné, popř. vyšší specifikace. Úprava může zahrnovat montáž snímačů, instalaci integrovaného mazání nebo nabídku různých těsnění a povlaků. Proces repasování SKF splňuje rovněž požadavky na ochranu životního prostředí, protože čištění použitých ložisek probíhá ekologickým způsobem, stejně jako likvidace odpadu.

Obr. 3: Velké soudečkové ložisko: před repasováním a po něm
Obr. 3: Velké soudečkové ložisko: před repasováním a po něm

Předcházení budoucímu poškození

Zákazníci, kteří si nechají repasovat ložisko, mohou navíc využít odborné znalosti SKF v oblasti prediktivní údržby, aby předešli opakovanému poškození, které by si vyžádalo opravu ložiska. Prediktivní údržba poskytuje informace o stavu zařízení ve výrobním závodu prostřednictvím různých monitorovacích služeb. SKF dále nabízí analýzu prvotní příčiny selhání. Analýza určí příčiny a následky, které mají vliv na poškození ložiska. Jejím výsledkem je komplexní plán nápravných opatření, který umožní v budoucnosti předejít takovým problémům.

Obr. 4: Náklady na repasování – závažnost poškození versus možnost repasování – ranější stadium poškození ložiska zvyšuje možnosti repasování a snižuje související náklady.
Obr. 4: Náklady na repasování – závažnost poškození versus možnost repasování – ranější stadium poškození ložiska zvyšuje možnosti repasování a snižuje související náklady.

V mnoha průmyslových aplikacích má selhání ložiska závažné dopady na provozní náklady. Z toho důvodu SKF vyvinula řešení, která umožňují snížit celkové náklady na vlastnictví točivých strojů. K těmto řešením patří program SKF Rotation for Life. Je to dlouhodobá smlouva založená na dosažených výkonech, přičemž úhrada podle smlouvy je prováděna formou měsíčních poplatků. Tento program zahrnuje ložiskovou techniku, zjišťování závad, spolehlivost a služby repase – tedy hlavní oblasti odborných znalostí společnosti SKF. Na základě skutečných provozních podmínek kritických zařízení definuje SKF klíčové indikátory výkonu. Tyto ukazatele pomáhají snižovat celkové náklady na vlastnictví provozních zařízení podniku díky nabídce součástí, odborných znalosti a služeb od jediného dodavatele. Úspory jsou zčásti dosahovány vyšší dostupností stroje a dále snížením investičních nákladů díky optimalizaci skladových zásob náhradních dílů a snížením odpadu na nejnižší možnou úroveň.
 

Závěrem je třeba zdůraznit, že ložiska profesionálně repasovaná SKF mohou nabídnout koncovým uživatelům významné výhody včetně prodloužení provozní životnosti a zkrácení odstávek strojů. Tím přispívají ke snížení celkových nákladů na životní cyklus a nižším dopadům na životní prostředí. Současně umožňují udržovat nižší zásoby náhradních ložisek a celkově vyšší spolehlivost provozních zařízení.

CARB je registrovanou značkou SKF Group.