Cool running

Tung last i sträng kyla

Avståndet mellan järngruvorna i norra Lappland och stålverken ute i Europa är stort. En viktig länk i transportkedjan är Malmbanan, där trafiken måste rulla trots tuffa väderförhållanden. Väl fungerande förebyggande underhåll är av avgörande betydelse.

Sammandrag

LKAB

– LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB)

– Verksamhet: Bolaget är en högteknologisk internationell mineralkoncern, världsledande producent av bearbetade järnmalmsprodukter för stålverk samt en växande leverantör av mineralprodukter för andra industrisektorer.

– Marknad: Majoriteten av järnmalms­produkterna säljs till stålverk i Europa. Andra viktiga marknader är Nord­afrika, Mellanöstern och Sydostasien. Försäljningen av industri­mineraler äger huvudsakligen rum i Europa och på växande marknader i Asien och USA.

– Försäljning: 27 miljarder kronor 2012

– Anställda: 4 200 medarbetare under 2012

www.lkab.com

Relaterade länkar

SKF Insight

LKAB

Self-aligning ball bearings

Cylindrical roller bearings

Tapered roller bearings

Försäljning och råd

Camilla Svensson, Camilla.Svensson@skf.com

Under vintern kan temperaturen sjunka till minus 40 grader i Kiruna. Där driver LKAB världens största underjordiska järnmalmsgruva och därifrån exporterar företaget be­arbetade järnmalmsprodukter.

Trots de extrema väderförhållandena transporteras varje år många miljoner ton järnmalm på den 50 mil långa Malmbanan. Världens starkaste lokomotiv drar tågen med malmen från Kiruna och kör dem antingen söderut till utlastningshamnarna i Luleå, eller nordvästerut till Narvik i Norge. Järnvägen är själva ryggraden i gruvindustrin i norr och har varit det sedan brytningen inleddes för mer än 100 år sedan.

Järnmalmsfyndigheten upptäcktes redan på 1600-talet men på grund av de långa avstånden och det svåra klimatet påbörjades ingen gruvbrytning förrän på 1800-talet. Då utvanns bara mind­re mängder järnmalm under sommarmånaderna. Sedan transporterades järnmalmen vintertid på häst- eller rendragna slädar.

– Inledningsvis tänkte man använda ballonger för att transportera järnmalmen, men det fungerade inte. Senare engagerades samerna och deras renar och slädar, men först när järnvägen kom kunde järnmalmsbrytningen ta fart på riktigt, berättar Thomas Nordmark, FoU-chef järnvägstransporter, LKAB.

Året var 1888 och kunskapen om hur man separerar fosfor från malmen var tio år gammal.

Ett engelskt företag byggde den första delen av Malmbanan mellan Gällivare-Malmberget och den nybyggda malmhamnen i Luleå. Järnvägen såldes sedan till svenska staten, som 1890 grundade Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, LKAB. Redan då fanns planer på att förlänga järnvägen.

Vid sekelskiftet byggdes Malmbanan ut till Narvik, vilket gjorde banan till världens nordligast belägna järnväg. LKABs gruvverksamhet länkades via järnvägen samman med de globala markna­derna. Effektiva transporter från gruvorna till stål­industrin i Europa var, och är fortfarande, avgörande för LKABs framgångar. Gruvbolaget svarar för 90 procent av järnmalmsproduktionen inom EU.

Från gruvan i Kiruna avgår i dagsläget varje timme ett tåg med ett IORE-lok från Bombardier Transportation i spetsen för 68 malmvagnar, var och en med en bärighet på 100 ton, på väg mot olika lager i Narvik och Luleå.

– Utan järnvägen skulle vi aldrig kunna leverera de volymer som vi producerar. LKAB producerar och transporterar 27 miljoner ton järnmalm per år, säger David Lövgren på LKABs sektion för underhållsteknik.

Målet för LKAB är att öka transportkapaciteten till 37 miljoner ton årligen fram till 2015, ett mål som ställer stora krav på järnvägsleverantörerna. Deras produkter och lösningar måste kunna klara den extra belastningen och slitaget.

Två viktiga detaljer för järnvägstrafiken är hjullagren, som måste hantera mycket tunga axellaster, samt smörjning och tätning, som måste klara de låga temperaturerna. SKF och LKAB har tillsammans arbetat fram en ny slags tätnings­lösning som specialutvecklats för att klara det svåra klimatet.

När det gäller hjullagren är det SKF-lager som har hållit LKABs malmvagnar rullande sedan 1913. De första testerna med SKFs sfäriska kullager gjordes i gruvan i Malmberget. Hjullagren i dagens godsvagnar innehåller kompakta koniska rullager. Efter cirka 800 000 kilometer tas lagerenheterna bort och skickas till SKFs renoveringscentrum i Göteborg. Lagerenheterna monteras isär, rengörs, analyseras, fylls på med nytt smörjmedel och utrustas med en nyutvecklad tätningslösning innan de är tillbaka i tjänst igen.

Den nya tätningen från SKF som används i koniska rullager verkar med lägre friktion än tidigare varianter och bidrar till att LKAB når sitt mål för minskad energianvändning. Målet är att minska den totala energianvändningen för verksamheterna med 2 procent.

– Vi anser att vi är mycket energieffektiva. Vi har rätt nya lokomotiv som regenererar energi tillbaka till nätet i samband med inbromsningar. Med ett tåg på 8 500 ton matar man mycket kraft tillbaka till loket, så totalt sparar vi cirka 25 procent av den energi som används för en resa mellan Kiruna och Narvik, säger Thomas Nordmark.

På ett enkelspår måste tågen gå enligt tidtabell och utan några oförutsedda stopp. Förutom att utrustningen ska vara effektiv och slitstark, är det viktigt att hålla sig steget före och kunna lokalisera problem och stoppa tåget innan ett maskinfel inträffar. LKAB har därför en plan för förebyggande underhåll.

– Inom LKAB Malmtrafik använder vi ett program för förebyggande underhåll som hjälper oss att planera lämpligt underhåll av lok och vagnar beroende på hur långt de har kört. Tillstånds­övervakning med verktyg som vibrationsanalys säkerställer att vår utrustning håller hög nivå vad gäller driftsäkerheten, säger David Lövgren.

Fjärrövervakning av loken befinner sig fort­farande i ett tidigt stadium men är på gång att bli framtidens metod för tågunderhåll. SKF och LKAB arbetar tillsammans med tillstånds­övervakning där många olika tekniker används. En av dessa är SKF Insight, en innovativ trådlös teknik som är integrerad i SKF-lager (bild s. 2). LKAB har under det senaste årtiondet investerat mer än 5 miljarder kronor i nya lok och vagnar och en utökning av antalet järnvägsterminaler. Nya lösningar för att hålla Malmbanan i gång har även framöver högsta prioritet.

SKF Insight är ett varumärke som tillhör SKF-koncernen


SKFs bidrag till Malm­bane­trafiken

Lok:

  • lager till hjulpar
  • lager till traktionsmotorer
  • lager till växlar (transmission)

Godsvagnar:

  • lager till hjulpar
  • lager till hjulpar med ny lågfriktionstätning

Tjänster:

  • renovering av lager till hjulpar för godsvagnar
  • tillståndsövervakning: IMx + analys
  • lagerundersökning

 

Relaterat innehåll